Почитувани вие користете постара верзија на Internet Explorer! За да имате целосно искуство во страната ве молиме надоградите во понова верзија или користете некој друг пребарувач.
Ви Благодариме

УСЛОВИ ЗА .МК ДОМЕНИ

Целосниот правилник може да го прегледате тукаСледуваат кратки извадоци од него.

Правила при регистрација на .mk и .мкд доменот:

Назив на домените:

Полниот назив на домените се состои од:
Називот на домени ги содржи следниве елементи и мора да ги исполнува следниве услови:
Називот за .мкд домените треба да ги содржи следниве елементи и мора да ги исполнува следниве услови:
Регистрација на домен:   За регистрација на домени не се потребни никакви документации

Регистарот на регистрирани поддомени во .mk доменот содржи:
Промeна на податоци на регистрирани домени.
  Регистарот има право да измени било какви информации за домен или избрише домен врз основа на правосилна судска одлука или одлука на надлежен орган. Кога е потребно да се зачува техничката стабилност на интернетот без претходно известување привремено да го деактивира доменот до отстранување причините за тоа.


Бришење домен Регистрацијата на домен може да биде поништена, доменот деактивиран и избришан во следниве случаеви:

Обнова на домен

  Доколку доменот не биде обновен до датумот на кој истекува регистрацијата, влегува во заштитен период од 120 дена и во тој период неможе да се прават никакви измени на податоците на доменот. Доколку доменот не се обнови во првите 60 дена од заштитениот период, доменот се брише но не може да се регистрира од страна на друг регистрант. По истекувањето на заштитениот период од 120 дена доменот се брише и може да се регистрира од друг регистрант.

Стекнување право на користење домен со наслeдување и со отстапување на домен   Доколку регистрантот престанал да постои правните наследници, можат да побараат стекнување право на користење на доменот односно пререгистрација на постојниот домен и упис на свое име во Регистарот.
Со барањето покрај потребната документација, задолжително се приложува и правосилен акт со кој се докажува правито за наследување. Од актот треба недвосмислено да произлегува и стекнување на наследување на користење на доменот. Со пренесување на правото на користење на домен во корист на друго лице, регистрантот не смее да стекнува имотна корист. Домените не можам да бидат предмет на купопродажба ниту друг начин на тргување или стекнување корист. Доколку регистрантот го злоупотреби ова право, имаме право да спроведеме постапка за бришење бна доменот.

Решавање спорови: